Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių populiarinimas

Projekto tikslas – pateikiant realius pavyzdžius parodyti visuomenei ir galimiems pareiškėjams kaimo vietovėse vykdomų žemės ir ne žemės ūkio veiklų rezultatus ir jų teikiamą naudą, taip pat geromis idėjomis, skatinti galimus pareiškėjus teikti paramos paraiškas ir įgyvendinti projektus, finansuojamus iš KPP lėšų. Taip pat projekto pagalba siekiama įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus ir KPP įgyvendinimą, sutelkti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus, prisidėti prie patirties keitimosi ir dalijimosi gerąja praktika užtikrinimo.

Įgyvendinant projektą bus sukurti 3 informaciniai filmukai iki 60 s trukmės, skatinantys paramos gavėjus pasinaudoti parama pagal KPP priemones ir prisidedantys prie KPP žinomumo didinimo. Filmukai bus viešinami Lietuvos šiltnamių asociacijos internetiniame puslapyje ir socialiniame tinkle „Facebook“. Filmukai tiesiogiai prisidės prie gerųjų KPP pavyzdžių ir informacijos sklaidos nacionaliniu mastu, naujų verslų ir darbo vietų kaime plėtros, ūkininkų įtraukimo į kaimo plėtros procesus ir aktyvesnio pasinaudojimo parama pagal KPP priemones, teigiamo KPP priemonių vertinimo ir užtikrins pagrindinio Tinklo tikslo įgyvendinimą – pagerins KPP įgyvendinimo kokybę, užtikrins keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, gerins KPP vertinimą.

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023-09-28

Projektas „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių populiarinimas“ finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.