Įstatai

1.1. Lietuvos Šiltnamių asociacija (toliau Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
1.2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Asociacijų įstatymu, Civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais bei šiais įstatais.
1.3. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už savo asociacijos prievoles.
1.4. Asociacijos veiklos laikotarpis neribojamas.
1.5. Asociacija turi sąskaitas bankuose, antspaudą bei simboliką.
1.6. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
2.1. Asociacijos pagrindiniai tikslai yra:
2.1.1. Tenkinti savo narių poreikius, susijusius su daržovių ir gėlių gamyba rinkos sąlygomis, prekiniu jų paruošimu ir rinkodara,
2.1.2. Remti aukštos kokybės daržovių ir gėlių produkcijos gamybą.
2.1.3. Plėtoti Asociacijos narių integracijos ir kooperacijos formas.
2.1.4. Bendradarbiauti ekonominiais ir profesiniais klausimais su Lietuvos ir užsienio šalių partneriais.
2.1.5. Atstovauti ir ginti Asociacijos narių bendrus interesus santykiuose su visuomene, valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, kitomis organizacijomis.
2.1.6. Formuoti šalies šiltnamių vystymo politiką.
2.1.7. Padėti Asociacijos nariams diegti mokslo rekomendacijas bei praktinį patyrimą, kelti profesinę kvalifikaciją.
2.1.8. Aktyviai dalyvauti žemės ūkio ministerijos (ŽUM) ir žemės ūkio rūmų (ŽŪR) veikloje ruošiant Lietuvos šiltnamininkystės vystymosi programas ir formuojant ateities viziją.
2.2. Šiems tikslams įgyvendinti Asociacija:
2.2.1. Koordinuoja Asociacijos narių veiklą sprendžiant kompleksines gamybos, produkcijos kokybės, rinkodaros, ekonomikos, ekologijos ir kitas problemas;
2.2.2. Pagal narių interesus steigia kooperatyvus, įmones ir bendroves;
2.2.3. Steigia Asociacijos padalinius, atstovybes pagal ūkinius, profesinius ir teritorinius interesus;
2.2.4. Sudaro nuolatines arba laikinas specialistų (ekspertų, konsultantų) grupes Asociacijos narių aktualiems daržovių bei gėlių auginimo, prekinio paruošimo ir rinkodaros klausimams spręsti;
2.2.5. Kaupia informaciją ir analizuoja šiltnaminių daržovių bei gėlių produkcijos paklausą ir pasiūlą vidaus ir užsienio rinkose, teikia informaciją savo nariams, leidžia periodinius ir vienkartinius leidinius, reklamuoja produkciją įstatymų numatyta tvarka;
2.2.6. Tarpininkauja užmezgant kontaktus tarp verslo partnerių, parenka ir pasiūlo optimalius prekybos organizavimo projektus;
2.2.7. Bendradarbiauja su užsienio šalių organizacijomis, firmomis, jų atstovais;
2.2.8. Koordinuoja gamybos priemonių, būtinų asociacijos narių veiklai plėsti, užpirkimą;
2.2.9. Sudaro asociacijos narių produkcijos kokybės ir pakuotės standartus, prekių apipavidalinimą;
2.2.10. Dalyvauja valstybinių programų, susijusių su daržininkyste ir gėlininkyste, rengime. Šiais klausimais Respublikos Seimui, Vyriausybei, Žemės ūkio bei kitomis ministerijomis ir valstybinėms tarnyboms siūlo įstatyminių ir poįstatyminių bei kitų norminių aktų projektus, teikia pasiūlymus, susijusius su Asociacijos narių interesais;
2.2.11. Organizuoja savo narių kvalifikacijos kėlimą, mokymąsi ir stažuotes Lietuvoje bei užsienio šalyse, padeda plėtoti šiltnamininkystės ir gėlininkystės mokslą; rengia parodas, muges, konferencijas ir kitus mokslinius – gamybinius renginius, organizuoja gamybines ir kūrybines komandiruotes;
2.2.12. Gavusi Asociacijos narių įgaliojimus, jų vardu sudaro sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įmonėmis bei ūkiniais partneriais ir atstovauja Asociacijos narių interesus;
2.2.13. Jungiasi į Asociacijų sąjungas (konfederacijas), išstoja iš jų, per deleguotus atstovus dalyvauja Lietuvos žemės ūkio rūmų veikloje.
2.3. Asociacijos veiklos rūšys pagal klasifikatorių:
94.11 Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla.
94.12 Profesinių narystės organizacijų veikla.
94.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla.
84.13 Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti.
85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas.
85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla.
72.19.10 Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai.
73.11 Reklamos agentūrų veikla.
71.20.30 Produkcijos kokybės bandymai ir analizė.
71.20.40 Maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir tikrinimą.
71.20.10 Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas.
70.22 Konsultacinė verslo ir valdymo veikla.
3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos
3.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, pagrindinėje gamybos veikloje auginantys šiltnamines daržoves ir gėles,ne mažiau kaip 0,5 ha, pripažįstantys šiuos įstatus, mokantys nustatyto dydžio ir rūšių mokesčius bei įnašus, aktyviai dalyvaujantys Asociacijos veikloje;
3.2. Į Asociaciją stojama parašius pareiškimą, sumokėjus stojamąjį ir nario mokesčius, pateikus duomenis apie ūkinę veiklą, susijusią su šiltnamių ūkio veikla. Valdyba artimiausiame posėdyje svarsto stojančiojo į Asociaciją pareiškimą ir laike dviejų savaičių informuoja jį apie priimtą sprendimą.
3.3. Asociacijoje negali būti mažiau kaip trys nariai.
3.4. Asociacijos nariai turi teisę:
3.4.1. Dalyvauti Asociacijos reikalų tvarkyme, rinkti bei būti išrinktam į valdymo ir kontrolės organus;
3.4.2. Dalyvauti įgyvendinant Asociacijos projektus ir programas, taip pat laikinose specialistų (ekspertų, konsultantų) grupėse;
3.4.3. Gauti iš Asociacijos konsultacijas ir kitą paramą, gamybos ir rinkodaros vystymui bei interesų gynimui;
3.4.4. Gauti iš Asociacijos informaciją, susijusią su jos veikla, teikti pasiūlymus darbui gerinti. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato direktorius.
3.4.5. Išstoti iš Asociacijos apie tai prieš 3 mėnesius raštu pranešus asociacijos valdybai.
3.5. Asociacijos narių pareigos:
3.5.1. Visi nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų, dalyvauti jos veikloje, mokėti stojamąjį ir nario mokestį. Mokėti tikslinius įnašus konkrečioms programoms įgyvendinti, saugoti komercines paslaptis;
3.5.2. Nariai privalo vykdyti Asociacijos valdymo organų nutarimus bei sprendimus;
3.6. Už Asociacijos įstatų pažeidinėjimą, valdybos nutarimu, narys gali būti pašalintas. Narystei nutrūkus, stojamieji ir nario mokesčiai bei tiksliniai įnašai negrąžinami.
3.7. Iš Asociacijos išstojama pateikus pareiškimą ir atsiskaičius su valdyba už turtinius bei finansinius įsiskolinimus. Jeigu dėl nario išstojimo Asociacija negali vykdyti savo įpareigojimų, kurie buvo prisiimti dalyvaujant išstojančiam nariui, išstojantysis privalo kompensuoti dėl to atsirandančius Asociacijos ir jos narių nuostolius arba baigti vykdyti savo įsipareigojimus. Sprendimą priima valdyba. Narys, valdybos sprendimu, gali būti išbrauktas iš asociacijos, jeigu jis ilgiau kaip 1 metus nemoka nario mokesčio.
4. Asociacijos organizacinė struktūra ir valdymas
4.1. Asociacijos organizacinę struktūrą sudaro:
4.1.1. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas;
4.1.2. Asociacijos valdyba;
4.1.3. Asociacijos valdybos pirmininkas;
4.1.4. Administracijos vadovas – direktorius;
4.1.5. Revizorius.
4.2. Asociacijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, valdyba, direktorius.
4.3.Asociacijos narių skaičiui viršijus 20, visuotinis narių susirinkimas gali būti pakeistas atstovų susirinkimu. Šį spendimą, o taip pat atstovų rinkimų tvarką, atstovavimo normą nustato Asociacijos narių susirinkimas.
5. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas
5.1. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos valdymo organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinio susirinkimo vietą,d laiką ir darbo tvarką Asociacijos valdyba paskelbia ne vėliau kaip prieš mėnesį šiuose įstatuose nustatyta tvarka.
5.2. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių jei į visuotinį susirinkimą nesusirinko minėtas narių skaičius, jis šaukiamas pakartotinai ne vėliau kaip po mėnesio. Pakartotinis Visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvavusių skaičiaus.
5.3. Eilinius ir neeilinius visuotinius susirinkimus šaukia valdyba, arba reikalaujant ne mažiau kaip ketvirtadaliui Asociacijos narių. Visuotinis susirinkimas privalo būti sušauktas per du mėnesius nuo pareikalavimo pateikimo dienos.
5.4 Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ . Sprendimams dėl įstatų keitimo, asociacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Tais atvejais, kai renkami valdybos nariai ir revizorius, sprendimai priimami balsų dauguma balsuojant už kiekvieną narį atskirai.
5.4. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas:
5.4.1. Keičia Asociacijos įstatus;
5.4.2. Renka Asociacijos valdybą ir revizorių;
5.4.3. Išklauso ir tvirtina Asociacijos veiklos planą ir sąmatą ateinantiems metams ir valdybos bei revizoriaus ataskaitas už praeitus metus;
5.4.4. Svarsto visuotinio susirinkimo daugumos nuomone svarbius klausimus bei priima atitinkamus nutarimus, kurie yra privalomi visiems Asociacijos nariams, jei tai nepriskirta kitų asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
5.4.5. Nustato stojamojo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
5.4.6. Priima nutarimą dėl Asociacijos pertvarkymo, likvidavimo arba reorganizavimo.
5.4.7. Priima nutarimą dėl dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.
5.4.8 Per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
5.4.9. Priima sprendimą dėl Asociacijos buveinės adreso.
6. Asociacijos valdyba
6.1. Asociacijos valdymo organas yra dviem metams atviru balsavimu išrinkta Asociacijos valdyba. Valdybos nariai renkami visuotiniame susirinkime atviru balsavimu. Išrinktais laikomi tie, kurie surenka daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip pusės balsavusių.
6.2. Valdybos narių skaičius – 3, įskaitant valdybos pirmininką.
6.3. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas.
6.4. Asociacijos valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą į ketvirtį ir laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių. Sprendimai priimami balsų dauguma. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdybos nariai apie posėdžius informuojami elektroniniu paštu arba pasirašytinai raštu.
6.5 Asociacijos valdyba:
6.5.1. Renka valdybos pirmininką;
6.5.2. Priima ir šalina Asociacijos narius;
6.5.3. Sudaro ūkinės-finansinės veiklos metinį planą, išlaidų sąmatą, ruošia ataskaitas ir sprendžia kitus Asociacijos turtinius klausimus;
6.5.4. Sudaro specialistų (ekspertų, konsultantų) grupes Asociacijos tikslams ir funkcijoms vykdyti;
6.5.5. Remiantis sąmata tvirtina samdomųjų darbuotojų etatų sąrašą, atlyginimus, nustato jų darbo reglamentą;
6.5.6. Aprobuoja sutartis, sprendžia kitus organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius klausimus;
6.5.7. Priima ir atleidžia Asociacijos administracijos vadovą – direktorių, o esant reikalui paveda eiti administracijos vadovo – direktoriaus pareigas valdybos pirmininkui;
6.5.8 Šaukia visuotinius narių susirinkimus, nustato jų darbotvarkę.
6.5.9 Priima sprendimus dėl asociacijos filialų (skyrių) ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus.
7. Asociacijos valdybos pirmininkas.
7.1. Asociacijos valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas. Jis balsų dauguma renkamas valdybos dvejiems metams.
7.2. Asociacijos valdybos pirmininkas:
7.2.1. Organizuoja Asociacijos valdybos darbą ir savo kompetencijos ribose atsako už visuotinio narių susirinkimo ir valdybos nutarimus;
7.2.2. Reprezentuoja Asociaciją Lietuvoje ir užsienyje visose valstybinėse ir visuomeninėse organizacijose.
7.2.3. Teikia direktoriaus kandidatūrą valdybai.
8. Asociacijos administracijos vadovas – direktorius yra vienasmenis asociacijos valdymo organas. Direktorius:
8.1. Organizuoja asociacijos veiklą, veikia asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat vadovaudamasis valdybos sprendimais sudaro sandorius asociacijos vardu.
8.2. Savo įgaliojimo ribose tvarko Asociacijos einamuosius reikalus, vykdo Asociacijos valdybos ir valdybos pirmininko nutarimus bei nurodymus.
8.3. Asociacijos direktorius:
8.3.1. Atidaro sąskaitas kredito įstaigose, jam suteiktų teisių ribose, disponuoja Asociacijos turtu ir lėšomis;
8.3.2. Atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, kartu su buhalteriu pasirašo finansinius dokumentus;
8.3.3. Suderinęs su valdyba, priima ir atleidžia samdomus darbuotojus;
8.3.4. Sudaro sutartis;
8.3.5. Pateikia valdybai Asociacijos metinį balansą, sąmatą bei programų projektus;
8.3.6. Ne rečiau kaip kartą metuose atsiskaito Asociacijos valdybai už savo veiklą bei teikia pasiūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais.
8.3.7. Pagal valdybos pateiktą informaciją sudaro ir tvarko asociacijos narių sąrašą.
8.3.8. Skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka, nustato dokumentų ir informacijos asociacijos nariams pateikimo tvarką.
8.3.9. Parengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų asociacijos veiklos ataskaitą.
8.3.10. Tvarko duomenis ir pateikia dokumentus juridinių asmenų registrui.
9. Asociacijos revizorius
9.1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja Asociacijos revizorius. Jis renkamas atviru balsavimu visuotiniame susirinkime dvejiems metams. Revizorius negali būti Asociacijos valdymo organų nariu.
9.2. Revizorius:
9.2.1. Tikrina Asociacijos finansinę ir ūkinę veiklą ne rečiau kartą metuose;
9.2.2. Apie nustatytus finansinius pažeidimus informuoja atitinkamus Asociacijos valdymo organus ir visuotinį narių susirinkimą.
9.2.3. Revizorius atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui;
9.2.4. Revizorius atsako pagal įstatymą už Asociacijos arba jos narių komercinių paslapčių pagarsinimą.
9.2.5. Revizorius, įstatymų numatyta tvarka, atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.
9.3. Asociacijos valdyba, administracija privalo revizoriui pateikti visus jo reikalaujamus buhalterinius-finansinius dokumentus. Esant reikalui revizorius gali pasitelkti ekspertus, kurių darbas apmokamas Asociacijos lėšomis pagal sutartis.
10. Asociacijos filialų(skyrių) steigimo tvarka
10.1. Skyriai steigiami ir likviduojami valdybos nutarimu. Skyriaus teises ir pareigas nustato valdyba, patvirtindama skyriaus nuostatus. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Asociacijos įstatais ir skyriaus nuostatais.
10.2. Skyrius yra Asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę ir nėra juridinis asmuo. Jis veikia asociacijos vardu. Skyriaus turtas nuosavybės teise priklauso Asociacijai, kurį jis valdo ir disponuoja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Asociacijos įstatais bei skyriaus nuostatais.
10.3. Skyrius turi ūkinį, finansinį organizacinį savarankiškumą, balansą, sąskaitas, antspaudą su savo ir Asociacijos pavadinimu, teisę Asociacijos vardu sudaryti sutartis, įgyti turtines ir neturtines teises ir vykdyti prievoles nuostatais suteiktų įgaliojimų ribose. Struktūrinio padalinio veiklą kontroliuoja
revizorius.
10.4. Reorganizuoti, nutraukti skyriaus veiklą gali valdyba savo nutarimu, už kurį balsavo ne mažiau 2/3 valdybos narių.
10.5. Asociacijos valdymo organų nutarimai privalomi ir skyriams. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Asociacijos valdymo organams.
11. Asociacijos turtas ir finansinė veikla
11.1. Asociacijos lėšas sudaro:
11.1.1. Narių stojamieji įnašai, mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
11.1.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
11.1.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlyginamai perduotos lėšos ir turtas;
11.1.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
11.1.5. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
11.1.6. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
11.1.7. Skolinto kapitalo lėšos;
11.1.8. Kitos teisėtai gautos lėšos.
11.2. Asociacijos lėšos naudojamos:
11.2.1. Asociacijos tikslams, numatytiems įstatuose, įgyvendinti;
11.2.2. Tikslinėms programoms vykdyti;
11.2.3.Valdymo organams ir samdomiems darbuotojams išlaikyti, konsultantams – ekspertams apmokėti, ūkinėms išlaidoms padengti;
11.2.4. Asociacijos renginiams finansuoti.
11.3. Lėšų naudojimo prioritetines kryptis nustato Asociacijos visuotinis susirinkimas ir valdyba.
11.4. Asociacija savarankiškai veda buhalterinę apskaitą, sudaro Asociacijos pajamų – išlaidų sąmatą.
12. Asociacijos likvidavimas.
12.1. Asociacija likviduojama įstatymais nustatyta tvarka.
13. Asociacijos pranešimai ir skelbimai
13.1. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centras leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
13.2. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.
13.3. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina direktorius.
13.4. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. Įstatai priimti Lietuvos šiltnamių asociacijos susirinkime 2016.10.25 m. Įstatai patvirtinti Lietuvos šiltnamių asociacijos visuotiniame narių susirinkime 2016.10.25. Įgaliotas asmuo: Lietuvos šiltnamių asociacijos prezidentas Antanas Šleža